Thị trường vật liệu xây dựng

Có thể tạo ra gạch nhẹ từ tàn thuốc lá?

Sinh viên Khoa Kỹ thuật, Đại học RMIT gần đây đã công bố một nghiên cứu thử nghiệm về hình thức quản lý và tái chế chất thải mới - có thể sản xuất gạc...Xem thêm