Thị trường vật liệu xây dựng

Kích thước vật liệu được chú trọng trong phương pháp thử kính chống cháy mới

Dựa trên các tiêu chuẩn Việt Nam tham chiếu từ tiêu chuẩn quốc tế, QCVN 06:2021 và Nghị định 136/2020/NĐ-CP đã thay đổi phương pháp và kích thước thử ...Xem thêm