Chính sách - Quy Hoạch

Cả nước có 827 đơn vị sai phạm trong lĩnh vực đất đai năm 2018

Trong năm 2018, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện 1.127 cuộc thanh tra trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai. Qua thanh tra phát hiện tới 827 đơn v...Xem thêm